Покана за дистанционен курс – Институт за български език, БАН

Изх. №РУО1-9818/05.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-9555/30.04.2020 г. Ви уведомявам, че на 18 и 19 май 2020 г. Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира дистанционен курс за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочен към учителите по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап на обучение на тема „Приложение на изследователските подходи, интердисциплинарни методи и нови технологии в проектноориентираното обучение по български език“.

Лектори:

Гл. ас. д-р Мария Тодорова, Институт за български език, БАН

Д-р Ивелина Стоянова, Институт за български език, БАН

Повече информация за курса може да получите на адреса на Националната педагогическа мрежа. Същата информация е достъпна и на адрес: ibl.bas.bg/kursove2020/

Моля да информирате учителите по български език и литература от повереното Ви училище.

 

Приложение: покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД