Покана за научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“ на 19.04.2022 г.

Изх. № РУО1-13596/07.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12737/30.03.2022 г.  Ви уведомявам, че Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство със Синдиката на българските учители (СБУ) организира второ издание на Научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“. Конференцията е под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ. В конференцията ще вземат участие учители, преподаващи икономически дисциплини и тя ще се проведе на 19 април 2022 г. (вторник) в сградата на ВУЗФ, град София, ж.к. Овча купел, ул. „Гусла“ №1, зала 501 от 10.30 ч.

Участието се потвърждава най-късно до 8 април 2022 г. на имейл: [email protected]

 

                               Приложение:

  1. Програма за провеждане на научно-приложната конференция.
  2. Таблица за попълване с данни на участника.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-373/17.03.2022  г.

на министъра на образованието и науката/