Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на Столична община

Изх. № РУО1-8947/18.03.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община, рег. №СОА24-ЗК00-7/13.03.2024 г., вх. №РУО1-8756/13.03.2024 г., Ви информирам, че Столична община, в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 (ПРР), кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Столична община (ПИРО).

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с ПИРО на общината кандидат.

Изискванията за кандидатстване са посочени в приложената покана.

 

Приложение: съгласно текста

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД