Покана за стартиране на дейностите по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”

Изх. № РУО1-21638/30.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-214/25.06.2021 г., вх. № РУО1-21078/25.06.2021 г. с покана за стартиране на дейностите по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, в срок до 10.08.2021 г.  следва да изготвите проектните си предложения в съответствие с реквизитите на приложения формуляр. Училищата бенефициенти изпращат за оценка проектните си предложения в електронен формат в РУО – София-град, подредени  в папка и подписани с електронен подпис от директора, чрез системата за сигурно електронно връчване, както и на следните електронни пощи:

  1. НПМГ, СМГ, ПЧМГ, 133 СУ, НУККЛИЕК, 36 СУ, 2 АЕГ, ЧЕГ „Проф. И. Апостолов“, ЧОУ „ Аз – Буки“, ЧСУ „ Образователни технологии“, 56 СУ, 91 НЕГ,  22 СЕУ, 79 СУ, 20 ИОУ, 143 ОУ, Американски колеж, НПГПТО „М. В. Ломоносов“, 18 СУ – [email protected]
  2. 105 СУ, 119 СУ, 125 СУ, Първа АЕГ, 32 СУИЧЕ, 73 СУ, 81 СУ,  23 СУ, 55 СУ, ЧПГДН„ Софт Уни Светлина“, 157 ГИЧЕ, 35 СЕУ, 6 ОУ, 25 ОУ, 120 ОУ, НМУ „ Л. Пипков“, 48 ОУ, 5 ОУ, 83 ОУ, 118 СУ – [email protected]
  3. 9 ФЕГ, 164 ГПИЕ, СГСАГ, 17 СУ, 43 ОУ, 1 СУ, 45 ОУ, 122 ОУ, 134 СУ, НГДЕК,  ЧОУ “Св. София“,  ПГИИ „ Н. Райнов“,  126 ОУ, ПГТЕ „Х. Форд“, 38 ОУ, 107 ОУ, 121 СУ– [email protected]

С Националната програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, можете да се запознаете на сайта на МОН – раздел „Програми и проекти“.

Приложение:

  1. Формуляр за кандидатстване;
  2. Списък на бенефициентите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД