Покана за участие в информационно събитие по проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Изх. № РУО1-15547/25.06.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-12108/28.05.2020 г. и в изпълнение на Дейност 5.1. „Организиране и провеждане на учебни борси, дни на професията, дни на отворени врати, образователно-индустриални съвети и др.“ и Дейност 4.3. „Информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представителни на предприятия“ на проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ (ПДСО), екипът на проекта организира няколко работни срещи, в които ще вземат участие всички заинтересовани страни.

За столичните професионални гимназии и училища с професионални паралелки е определено събитие на 15-17 юли 2020 г. в гр. Правец, по време на което ще бъдат представени и добри практики.

В тази връзка, в срок до 12.00 часа на 29.06.2020 г. следва:

  • Да попълните за всеки участник приложената заявка, след което да я представите в оригинал на инж. Златка Иванова координатор РУО – София-град по проект ПДСО. Желателно е в събитието да участват както директори, учители, ученици и родители, така и партньори на съответното училище. Моля не променяйте посочените дати и място в заявката!
  • Да попълните приложената таблица с информация за всички участници от Вашето училище и изпратите на e-mail: [email protected]

Във връзка с удължената епидемична обстановка до 15 юли 2020 г., Ви уведомявам, че информацията е необходима за предварителна подготовка на събитието. Всички училища, които осъществяват професионално образование и обучение (с изключение на обединените училища), могат да участват в информационното събитие. Допълнително ще бъдете уведомени за дата, място, час и програмата на събитието.

           

Приложения:

  1. Заявка за участие.
  2. Таблица с информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД