Покана за участие в Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България 2021 – уверени, дисциплинирани и по-силни от всякога, срещу КОВИД 19“

Изх. № РУО1-32916/06.10.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32178/04.10.2021 г., Ви уведомявам, че за осма поредна година Сдружение „Усмивка“ и Община Бургас организират Национален конкурс на тема „Най-усмихнат клас на България 2021 – уверени, дисциплинирани и по-силни от всякога, срещу КОВИД 19“.

Конкурсът се провежда от 01.10.2021 г. до 20.11.2021 г. в шест категории:

І-ва категория – „Най-усмихнатите деца в детската градина“;

ІІ-ра категория – „Най-усмихнати първолаци“;

ІІІ-та категория – „Най-усмихнат начален етап“ от ІІ до ІV клас;

ІV-та категория – „Най-усмихната прогимназия“ от V до VІІ клас;

V-та категория – „Най-усмихнати гимназисти“ от VІІІ до ХІ клас;

VІ-та категория – „Най-усмихнати абитуриенти“.

При участие в конкурса следва да се спазват изискванията на чл. 11а, ал. 1 и ал. 3 от Закона за закрила на детето във връзка с § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето и чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

 

Приложение:

  1. Регламент на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България 2021“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД