Покана за участие в процедура по кандидатстване по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-17272/02.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящето писмо Ви отправяме покана за участие в процедура по кандидатстване по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“.

Бенефициенти са всички общински и държавни институции, които осъществяват прием на ученици в начален етап.

Необходимите документи за кандидатстване (формуляри за модула) са публикувани на сайта на МОН, раздел „Програми и проекти“.

По Модул 1 се кандидатства с отделно проектно предложение за всяка паралелка.

 

Лица за контакт от РУО:

Мариана Георгиева, ст. експерт за ОНЕ в РУО – София-град, тел. 0886049008, [email protected] ;

Проектните предложения от всяко училище следва да бъдат описани в придружително писмо и да бъдат изпратени в РУО – София-град в срок до 30 юни 2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД