Покана за участие в процедура по кандидатстване по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“.за учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО1-20203/18.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН изх. № 9105-203/17.06.2021 г., вх. № РУО1-20025/17.06.2021 г. относно изпълнение на дейностите за кандидатстване по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“, Ви напомням, че срокът за представяне на хартен носител и в електронен вид на документите е до 30 юни 2021 г.

Бенефициенти са всички общински и държавни институции, които осъществяват прием на ученици в начален етап.

Необходимите документи за кандидатстване (формуляри за модула) са публикувани на сайта на МОН, раздел „Програми и проекти“.

По Модул 1 се кандидатства с отделно проектно предложение за всяка паралелка.

 

Лице за контакт от РУО:

Мариана Георгиева, ст. експерт за ОНЕ в РУО – София-град, тел. 02935 60 85, [email protected];

Проектните предложения от всяко училище следва да бъдат описани в придружително писмо и да бъдат изпратени в РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД