Покана за участие в процедура по кандидатстване по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-12937/04.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящето писмо Ви отправяме покана за участие в процедура по кандидатстване по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ и Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.

Бенефициенти са всички общински училища и детски градини, за които може да бъде проследена приемствеността от детска градина към училище и/или от начален към прогимназиален етап.

Необходимите документи за кандидатстване (формуляри за двата модула) са публикувани на сайта на МОН, раздел „Програми и проекти“.

По Модул 1 се кандидатства с отделно проектно предложение за всяка паралелка. По Модул 2 е допустима приемственост между подготвителна група и първи клас и между IV клас и V клас.

 

Лица за контакт от РУО:

Мариана Георгиева, ст. експерт за ОНЕ в РУО – София-град, тел. 02935 60 85, [email protected];

Камен Радев, ст. експерт по ПНЕ в РУО – София-град, тел. 02935 60 84, [email protected]

Проектните предложения от всяко училище следва да бъдат описани в придружително писмо и да бъдат изпратени в РУО – София-град в срок до 15 юли 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД