Покана за участие в среща-дискусия с цел актуализиране на Националната квалификационна рамка на Република България с действащото законодателство

Изх. № РУО1-29831/18.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29677/ 17.10.2019 г. Ви уведомявам,  че с цел актуализиране на Националната квалификационна рамка на Република България с действащото законодателство, на 31.10.2019 г. от 11.00 часа в залата на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – гр. София, Студентски град, ул. Проф. Боян Каменов“ ще се проведе среща-дискусия.

При проявен интерес заявяването на участие е на email: [email protected] или на тел. 02 9217688, в срок до 22.10.2019 г. включително.

 

Приложение:  Формуляр за регистрация.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД 02-2326/ 16.10.2019 г. на началника на РУО – София-град)