Покана за участие на учители в работилници за преподаватели на тема „Промените в климата, глобалните екологични кризи и формалното образование“ на българска фондация „Биоразнообразие“

Изх. № РУО1 – 40764/14.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-40468/10.11.2022 г., приложено Ви изпращам покана от Българска фондация „Биоразнообразие“ за участие на учители в работилници на тема „Промените в климата, глобалните екологични кризи и формалното образование“.

 

Приложение:

  1. Покана за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД