Покана за участие по НП “Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на училищата бенефициенти

Изх. № РУО1-27941/15.07.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-27827/14.07.2022 г. Ви уведомявам, че при кандидатстване с проекти по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2022 г., директорите на училищата бенефициенти следва да приложат декларация за демаркация (по т. 13 от НП „Ученически олимпиади и състезания” 2022 г.).

 

Приложение:

  1. Декларация за демаркация (по т. 13 от НП „Ученически олимпиади и състезания” 2022 г.).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД