Покана за участие по НП “Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на училищата бенефициенти

Изх. № РУО1-21812/06.07.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със стартиране на дейностите по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2023 г., приложено Ви изпращам списък на училищата бенефициенти, които в срок до 11.08.2023 г. изготвят проектните си предложения в съответствие с изискванията на националната програма. При кандидатстване директорите на училищата бенефициенти следва да приложат и декларация за демаркация (по т. 13 от НП „Ученически олимпиади и състезания” 2023 г.).

Училищата бенефициенти изпращат за оценка проектните си предложения в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване само в електронен формат, подписани с електронен подпис от директора на училището, и на имейл [email protected] /без електронен подпис/.

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” е публикувана на сайта на МОН – раздел „Програми и проекти“.

При възникнали въпроси относно модула можете да се обръщате към Нели Георгиева – старши експерт по информатика и ИТ в РУО – София-град, тел. 0886004695; д-р Мая Митренцева – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – София-град, тел. 0886012332; Диана Джарова – старши експерт чужд език и по майчин език в РУО – София-град, тел. 0886010915.

 

Приложения:

  1. Списък на училищата бенефициенти.
  2. Формуляр за кандидатстване.
  3. Декларация за демаркация (по т. 13 от НП „Ученически олимпиади и състезания” 2023 г.).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД