Покана за учредяване на „Асоциация на езиковите училища в България“

Изх. № РУО1-5358/27.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ЕЗИКОВИТЕ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-5080/24.02.2023 г. с приложена покана от ректора на Университета за национално и световно стопанство за участие в среща за учредяване на „Асоциация на езиковите училища в България“, Ви уведомявам, че в срок до 01.03.2023 г. желаещите да участват в учредителната среща училища следва да изпратят на електронен адрес: [email protected] (доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра „МИО и бизнес“, тел. 0898563749) име и контакти на представител от съответното училище, за да му бъде предоставена допълнителна информация.

Мотивацията на университета за поставяне на началото на тази асоциация е свързана с факта, че УНСС предлага обучение с преподаване на английски език, както и чуждоезиково обучение  в 12 бакалавърски специалности и в магистърски програми. Основна цел на бъдещата асоциация е да бъде създадена мрежа за споделяне на опит чрез различни инициативи, която да бъде полезна за учители и ученици, както и опознаване интересите и нагласите на младите хора към висшето образование.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД