Покана от МОН за информационна среща по процедура „Развитие на дуалната система на обучение“

Изх. № РУО1-26013/21.08.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ

ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25727/17.08.2023 г. Ви уведомявам, че в периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво. Интегрираният подход ще се прилага чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

В подкрепа на връзката между образованието и пазара на труда е отворена процедура „РАЗВИТИЕ НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПОО“ със срок за подаване на концепции – 27.09.2023 г. При одобряване на предлаганите интегрирани концепции училищата стават конкретен бенефициент, като допустимият за тях бюджет на проектно предложение е от 250 000 лв. до 750 000 лв. Партньори могат да са РУО, а асоциирани партньори са работодателите.

Училищата могат да са част от концепция на община или друго партньорство, но могат да представят и собствена концепция. С предвидените дейности ще се надгради и доразвие подкрепата за разширяване на дуалната система на обучение, започнала през 2020 г. с изпълнението на проект по ОП НОИР „Подкрепа за дуалната система на обучение“, който приключва през 2023 г.

Министерството на образованието и науката Ви кани на онлайн информационна среща на 24.08.2023 г. от 11:00 ч. за разясняване на процеса на кандидатстване, на която съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предоставим информация и насоки за включване в процедурата и оптимално използване на тази значима подкрепа за развитието на дуалната система на обучение. В срещата ще участва заместник-министърът на образованието и науката г-жа Мариета Георгиева.

Линк за участие: Информационна среща (24.08.2023 г.) за отворена процедура за кандидатстване „РАЗВИТИЕ НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПОО“ (ИТИ, срок за кандидатстване 27.09.2023 г.)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-712/07.08.2023 г.

на министъра на образованието и науката/