Ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в общинските, държавните и частните детски градини и училища

Рег. № РУО1-7420/20.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ И

ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

В КОИТО ИМА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ,

КЛАСОВЕ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

                                                                                   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в общинските, държавните и частните детски градини и училища, Ви информирам следното:

 1. В изпълнение на чл. 1, чл. 1а, чл. 2, ал. 1 от цитираното Постановление за учебната 2023/2024 година за безвъзмездно ползване се осигуряват:
 2. Познавателни книжки за първа възрастова група, за втора възрастова група, за трета възрастова група и за четвърта възрастова група се закупуват за всяка учебна година.
 3. Учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за I клас се закупуват за всяка учебна година.
 4. Учебници и учебни комплекти за II клас, които ще се закупуват отново за всички ученици и ще се ползват три учебни години: 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026. За учебната 2023/2024 година ще бъдат отпуснати средства за закупуване на достъп до електронно четимите учебници за 3 учебни години: 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026.
 5. Учебни помагала за III клас, които са одобрени в единната система с учебниците.

Учебната 2023/2024 година ще бъде трета година на ползване на учебниците за III клас и на електронно четимите учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат

предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. Учебни помагала за IV клас, които са одобрени в единната система с учебниците.

Учебната 2023/2024 година ще бъде втора година на ползване на учебниците за IV клас и на електронно четимите учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. Учебници за V клас ще се закупуват отново за всички ученици (без учебниците по учебния предмет история и цивилизации и по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) и ще се ползват три учебни години: 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026. За учебната 2023/2024 година ще бъдат отпуснати средства за закупуване на достъп до електронно четимите учебници за 3 учебни години: 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026.

Учебната 2023/2024 година ще бъде втора година на ползване на учебниците за V клас по учебния предмет история и цивилизации и по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии и на електронно четимите учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. Учебници за VI клас ще се закупуват отново за всички ученици (без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) и ще се ползват три учебни години: 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026. За учебната 2023/2024 година ще бъдат отпуснати средства за закупуване на достъп до електронно четимите учебници за 3 учебни години: 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026.

Учебната 2023/2024 година ще бъде втора година на ползване на учебниците за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии и на електронно четимите учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. Учебници за VII клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии (нови учебници) ще се закупуват за всички ученици и ще се ползват три учебни години: 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026. За този учебен предмет ще бъдат отпуснати средства за закупуване на достъп до електронно четимите учебници също за 3 учебни години: 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026.

Учебната 2023/2024 година ще бъде трета година на ползване за останалите учебници за VII клас и на електронно четимите учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. За учебната 2023/2024 година нормативите за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала, които са част от учeбния комплект, са:
 2. За всяко дете в първа възрастова група, във втора възрастова група, в трета възрастова група и в четвърта възрастова група сума в размер на 40,64 лв. за закупуване на познавателни книжки.
 3. За всеки ученик в I клас – сума в размер на 75,60 лв., в това число:

– сума от 73,40 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;

– сума от 2,20 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.

 1. За всеки ученик във II клас – сума в размер на 111,83 лв., в това число:

– сума от 106,17 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;

– сума от 5,66 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.

 1. За всеки ученик в III клас – сума в размер на 47,19 лв. за закупуване на учебни помагала, които са част от учебния комплект.

За III клас ще бъдат предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 77,34 лв. за учебници и 2,06 лв. за електронно четими учебници. Допълнителните средства ще се изчислят в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

 1. За всеки ученик в IV клас – сума в размер на 51,12 лв. за закупуване на учебни помагала, които са част от учебния комплект.

За IV клас ще бъдат предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 83,87 лв. за учебници и 4,47 лв. за електронно четими учебници. Допълнителните средства ще се изчислят в съответствие с чл. 7 от ПМС№ 79 от 13.04.2016 година.

 1. За V клас ще бъдат предвидени средства за:

– закупуване на учебници (без учебниците по учебния предмет история и цивилизации и без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) – сума в размер на 130,86 лв. в това число:

 • сума от 121,17 лв. за закупуване на учебници;
 • сума от 9,69 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.

– закупуване на допълнителни учебници по учебния предмет история и цивилизации в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 23,47 лв., в това число:

 • сума от 22,28 лв. за закупуване на учебника;
 • сума от 1,19 лв. за осигуряване на достъп до електронно четимия учебник.

– закупуване на допълнителни учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 23,78 лв., в това число:

 • сума от 22,58 лв. за закупуване на учебника;
 • сума от 1,20 лв. за осигуряване на достъп до електронно четимия учебник.

Допълнителните средства ще се изчислят в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

 1. За VI клас ще бъдат предвидени средства за:

– закупуване на учебници (без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) – сума в размер на 164,84 лв. в това число:

 • сума от 152,63 лв. за закупуване на учебници;
 • сума от 12,21 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници

–  закупуване на допълнителни учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии, в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 23,83 лв., в това число:

 • сума от 22,62 лв. за закупуване на учебника;
 • сума от 1,21 лв. за осигуряване на достъп до електронно четимия учебник.

Допълнителните средства ще се изчислят в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

 1. За VII клас ще бъдат предвидени средства за:

– закупуване на допълнителни учебници (без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 168,50 лв., в това число:

 • сума от 164,13 лв. за закупуване на учебници;
 • сума от 4,37 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.

Допълнителните средства ще се изчислят в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

– закупуване на учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии – сума в размер на 24,47 лв., в това число:

 • сума от 22,66 лв. за закупуване на учебника;
 • сума от 1,81 лв. за осигуряване на достъп до електронно четимия учебник.

За предстоящата учебна 2023/2024 година са утвърдени със заповеди на министъра на образованието и науката и публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката:

– Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2023/2024 година;

– График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 година;

– Образец на заявките за определяне количеството на всяка доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване;

– Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД