Ползване на учебници и учебни комплекти

Изх. № РУО1-18162/04.06.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо на МОН с № 9105-143/ 20.05.2024 г. Ви уведомявам, че на официалната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика „Учебници”, са публикувани:

  1. Списък на учебниците за VIII, IX и X клас по общообразователни учебни предмети, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 12.
  2. Графици на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти от V до XII клас за учебната 2024 – 2025 година.
  3. Образци на заявки за учебници за V, VI и VII клас; за учебници и учебни комплекти от VIII до ХП клас.

Съгласно чл. 164, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование „учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище след съгласуване с обществения съвет”.

В тази връзка бих искала да обърна внимание, че съгласно графиците на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти от V до XII клас за учебната 2024 – 2025 година подаването на заявки и сключването на договори с издателствата следва да бъдат направени от 03.06.2024 г. до 14.06.2024 г.

С публикуването на документите, посочени в настоящото писмо, са създадени всички нормативни предпоставки, за да започне изборът на учебници и учебни комплекти за учениците от V до XII клас за учебната 2024 – 2025 година. В случай, че вече е направен избор на учебници и учебни комплекти преди това писмо, този избор не може да се счита за извършен в съответствие с изискванията на закона. В тези случаи е необходимо учителите да направят нов избор, като имат предвид официално одобрените учебници и учебни комплекти по съответните учебни предмети за съответните класове.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД10-1378/ 29.05.2024 г.

на министъра на образованието и науката)