Полудневната организация на педагогическо взаимодействие

Изх. № РУО1-5262/26.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5/06.06.2016 г. на МОН за предучилищно образование полудневната организация на педагогическо взаимодействие следва да осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година. Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на училището.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД