Получаване допълнителните приложения към личните картони на учениците 

Изх. № РУО1- 32303/19.11.19 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с на МОН, № 9105-362/14.11.2019 г., с вх.№ 32006/14.11.2019 г., Ви уведомявам следното:

Отпечатан е тиражът по заявките за Приложение към личен картон, подадени в изпълнение на писмо № 9105-362/15.10.2019 г.  на г-жа Таня Михайлова – заместник министър на образованието и науката.

Документите ще бъдат доставени в РУО-София-град и комплектувани по училища, с приложена фактура.

По-долу е приложен график за получаване на приложенията и съответните фактури. Следва в 5-дневен срок от получаване на документите да се преведат съответните суми по фактурите.

Получаването ще става по приложеният график по райони от 9:00 до 12:00 часа в стая    413 на РУО – София – град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД