Получаване на документи на насочени ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, и учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, настанени в приемни семейства

Изх. №РУО1-17985/13.06.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

40 СУ, 131 СУ, 170 СУ, 176 СУ, 172 ОБУ, 117 СУ, 90 СУ, 97 СУ, 140 СУ, 39 СУ, 101 СУ, 55 СУ, 123 СУ, 85 СУ, 108 СУ, 88 СУ, 137 СУ,121 СУ,  68 СУ, 130 СУ, 132 СУ, 69 СУ, 29 СУ, 95 СУ, 93 СУ, 15 СУ, 128 СУ, 21 СУ, 118 СУ, 138 СУЗИЕ, 125 СУ, 162 ОБУ, 203 ПЕГ, 144 СУ, 149 СУ, 78 СУ, 2 СУ, 71 СУ, 74 СУ, 44 СУ, 17 СУ, СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“, СГХСТ, СПГТ, ПГТКИ, ПГХВТ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ“, ПГТ, СУУНЗ „ЛУИ БРАЙЛ“, НСУ „СОФИЯ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-806/10.04.2023 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. и дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО ще получите на 14.06.2023 г. чрез Системата за сигурно електронно връчване, а оригиналните документи на класираните ученици ще получите на 15.06.2023 г. от 10.00 часа до 12.00 часа в РУО – София-град,  IV етаж, стая № 409.

Родителите (настойниците) на учениците следва в срок до 17.00 часа на 04.07.2023 г. да запишат учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО в училището, в което са насочени, като представят оригинал на удостоверение за завършен VII клас

Обръщам внимание, че в срок до 17.20 часа на 04.07.2023 г. следва да внесете чрез Системата за сигурно електронно връчване  доклад до началника на РУО – София-град с информация за записаните/незаписаните ученици (с вписани трите имена на ученика, неговия входящ номер от препис-извлечението на получения протоколи и код на паралелката по утвърден държавен план-прием с профил/професия и специалност).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД