Получаване на изпитните материали за НВО в X клас

Изх. № РУО1-17576/31.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В X КЛАС 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно приложения график на 04.06.2024 г. в 17 СУ „Дамян Груев“ – ул. „Сава Михайлов“ № 64, следва да получите изпитните материали за НВО в X клас.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, същите се получават от упълномощено от Вас лице, включително и от председателя на Училищната комисия за организиране и провеждане на НВО в X клас.

Моля за точно спазване на графика. С цел съкращаване на времето за получаване на изпитните комплекти, на електронните Ви пощи ще бъдат изпратени приемно-предавателните протоколи, които следва да попълните с Вашите данни.

Приложение:

График за 04.06.2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД