Получаване на информационнa табелa по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-26339/29.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че всяко училище, което реално изпълнява или е изпълнявало дейности по проект „Подкрепа за успех“ от стартирането му до момента, следва да получи по една информационна табела на 29.09.2020 г.

Моля за стриктно спазване на срока.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД