Получаване на оригинални документи на насочени ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, и учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, настанени в приемни семейства

Изх. №РУО1-17890/12.06.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“, НФСГ, ПГАВТ „А. С. ПОПОВ“, НПГПТО „М.В.ЛОМОНОСОВ“, ТУЕС КЪМ ТУ, СПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ“, СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“, ПГЕА, СПГТ, ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“, ПГСС „БУЗЕМА“, ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦЦИ, НПМГ, 135. СУ, 33. ЕГ, 108. СУ, 91. НЕГ, 12. СУ, 95. СУ, 73. СУ, 1. СУ, 51. СУ, 54. СУ, 44. СУ, 30. СУ, ПЪРВА АЕГ, 101. СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-806/10.04.2023 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. и дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, и учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, настанени в приемни семейства ще получите на 14.06.2023 г. чрез Системата за сигурно електронно връчване, а оригиналните документи на класираните ученици ще получите на 15.06.2023 г. от 10.00 часа до 12.00 часа в РУО – София-град,  V етаж, стая № 511.

Родителите (настойниците) на учениците следва в срок до 17.00 часа на 04.07.2023 г. да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, и учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинал на свидетелството за завършено основно образование.

Обръщам внимание, че в срок до 17.20 часа на 04.07.2023 г. следва да внесете чрез Системата за сигурно електронно връчване  доклад до началника на РУО – София-град с информация за записаните/незаписаните ученици (с вписани трите имена на ученика, неговия входящ номер от препис-извлечението на получения протоколи и код на паралелката по утвърден държавен план-прием с профил/професия и специалност).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД