Получаване на протоколи за резултатите от ДЗИ

Изх. № РУО1-27888/07.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 08.09.2023 г. (петък) от 10:30 – в залата на 5 етаж в РУО – София-град, ще получите извлечение от общия протокол с оценките от държавните зрелостни изпити, генериран от Единната информационна система за изпити и прием, съгласно приложения график. На електронните пощи на училищата е изпратен приемно-предавателен протокол, който следва да попълните в 2 екземпляра и да носите с Вас.

При невъзможност за получаване на протоколите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Приложение:

  1. График.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД