Получаване на протоколи за резултатите от ДЗИ

Изх. № РУО1-33201/08.09.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 09.09.2022 г. (петък) от 13:00 ч. в залата на 5 етаж в РУО – София-град ще получите генерирания от Единната информационна система за изпити и прием протокол с окончателните резултати на зрелостниците, явили се на държавни зрелостни изпити (сесия август-септември на учебната 2021/2022 г.), съгласно приложения график.

Настоящият приемно-предавателен протокол, следва да попълните в 2 екземпляра и да носите с Вас.

При невъзможност за получаване на протоколите от директора на училището, моля да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Приложение:

  1. График

           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-2497/05.09.2022 г.

на началника на РУО – София-град)