Получаване на протоколи с оценки отДЗИ, сесия май-юни на учебната 2022/2023 г.

Изх. №РУО1-17507/09.06.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 12.06.2023 г. (понеделник) от 13:00 в 113 СУ „Сава Филаретов“ (бул. „Тодор Александров“ №177), ще получите извлечение от общия протокол с оценките от държавните зрелостни изпити, генериран от Единната информационна система за изпити и прием, съгласно приложения график.

На електронните Ви пощи е изпратен приемо-предавателен протокол, който следва да попълните в 2 екземпляра и да носите с Вас.

При невъзможност за получаване на протоколите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за точно спазване на графика.

Приложение:

  1. График

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД