Получаване на протоколи с оценки от ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2023/2024 г.

Изх. №РУО1-18844/07.06.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 10.06.2024 г. (понеделник) от 13:30 в 113 СУ „Сава Филаретов“ (бул. „Тодор Александров“ №177), ще получите извлечение от общия протокол с оценките от държавните зрелостни изпити, генериран от Единната информационна система за изпити и прием.

На електронните Ви пощи е изпратен приемо-предавателен протокол, който следва да попълните в 2 екземпляра и да носите с Вас.

При невъзможност за получаване на протоколите от директора на училището, моля те да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1378/29.05.2024 г.

на министъра на образованието и науката)