Получаване на рекламни материали по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-30344/09.08.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с популяризиране на изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Ви уведомявам, че в РУО-София-град са получени рекламни материали с логото на проекта. За всяко столично училище, работещо по изпълнение на дейностите по проекта са предвидени по 3 броя плакати. Всички училища, които работят по изпълнение на Дейност 3 по проекта и групите са със статус „Завършила“ към 13.06.2022 г. ще получат рекламни подаръци по проекта, съдържащи тефтер, химикал и рекламна торбичка (броят е съобразен с броя педагогически специалисти, взели участие в обучение по дейност 3).

Моля в срок до 12.08.2022 г. да се явите в сградата на РУО, стая 405 за получаване на рекламните материали.

При невъзможност за получаване лично, моля в съответния срок да изпратите упълномощен представител от училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАд

 

ДИАНА ДЖАРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАд

/съгласно заповед №РД10-710/25.07.2022 г.

на министъра на образованието и науката/