Популяризиране на дейности по проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Изх. № РУО1-12108/28.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ профеионални гимназии и училища, осъществяващи професионална подготовка

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-12045/28.05.2020 г. Ви уведомявам, че на 03.02.2020 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ – управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

В тази връзка моля да се запознаете с информацията за проекта на страницата на Министерството на образованието и науката https://www.mon.bg/bg/100793

Във връзка със стартиране на дейностите по проекта, e необходимо училищата, осъществяващи обучение чрез работа по професии, включени в списъка на защитените специалности от професии и/или в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, както и/или по професии, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република Българи 2014-2020 г., в срок до 12.00 часа на 05. 06.2020 г. да изпратят приложената таблица на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град – координатор по проекта, на e-mail: [email protected].

Приложено Ви изпращам презентация от ръководителя на проекта и таблица с индикативна информация за училищата, които биха се включили в изпълнението на проекта и индикативен брой ученици по класове (VIII – X клас) за учебната 2020/2021 г.

Разчитам на Вашия висок професионализъм и гарантиране на качествена професионална подготовка на Вашите ученици като предпоставка за масовото Ви включване в проекта.

Приложения:

  1. Презентация проект ПДСО.
  2. Таблица – индикативни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД