Популяризиране на информация за състезанието „Млад инвеститор“

Изх. № РУО1-16591/23.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-148/21.05.2024 г., вх. № РУО1-16214/21.05.2024 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на състезанието „Млад инвеститор“. Състезанието е инициатива на клуба по финанси към СМГ „Паисий Хилендарски“ и ще се проведе в периода 15.05.2024 г. – 30.06.2024 г. В него могат да участват ученици от VII до XII клас, които искат да покажат своите знания в сферата на финансите, капиталовите пазари, инвестициите и икономиката и да развият своите умения за работа в екип.

Организаторите са създали страница на състезанието https://www.mladinvestitor.com/, където учениците могат да намерят по-подробна информация за условията за участие, програмата на инициативата, сроковете, наградния фонд и др.

Моля да сведете информацията за инициативата до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД