Популяризиране на информация за филма „Уроците на Блага“

Изх. №РУО1-37579/21.11.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с №9105-303/16.11.2023 г., вх. №РУО1-37240/16.11.2023 г., относно кампания, насочена към превенция на обществено значим проблем – т. нар. „телефонни кражби“ и популяризиране на информация за филма „Уроците на Блага“.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАд

(съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г.

на министъра на образованието и науката)