Попълване на анкети относно учебните предмети, изучавани в 4., 7., 10 и 12. клас

Изх. № РУО1-9097/28.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката №9105-147/28.04.2020 г., вх. №РУО1-9059/28.04.2020 г., във връзка необходимостта от обратна връзка за напредъка в обучението в условията на извънредно положение, приложено Ви изпращаме линкове за попълване на анкети относно учебните предмети, изучавани в 4., 7., 10 и 12. клас.

4 клас   https://forms.gle/gTTjR5NqccGWpBERA

7 клас    https://forms.gle/oHPQcDonwFb7ZeG48

10 клас   https://forms.gle/8QVAtFRDyF7b3H8i6

12 клас   https://forms.gle/y4pTZ25HB7oSFPSe8

Разчитаме на Вашето съдействие анкетите да са попълнени от учителите във Вашето училище в срок до 30 април 2020 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД