Попълване на въпросник относно оценяване на гражданските компетнтности на учениците от I до XII клас

Изх. № РУО1-14669/15.04.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на Национален учебен център с вх. № РУО1-14222/13.04.2022 г., Ви уведомявам за стартиране на проучване сред страните-партньори  по международен проект ALiCE (Assessment for Learning in Citizenship Education), свързан с методите на оценяване по дисциплината “Гражданско образование” в Европа.

Целта на проучването е да събере информация относно формативните методи на оценяване, които се прилагат по различни учебни предмети (не само по „Гражданско образование“) и в различни етапи на училищното образование.

Въпросникът е достъпен до края на м. май на: https://forms.gle/Ebtv76ErA3K5fcqu7

Моля за Вашето съдействие за попълване на въпросника.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД