Попълване на регистър за дейности за квалификация на учителите, членовете на УКБДП, директорите и заместник-директорите за осигуряване на дейностите по безопасност на движението по пътищата

Изх. № РУО1-6489/ 12.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на т. VII, В. от Система  за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед № РД09-1289/ 31.08.2016 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че през учебната 2019/2020 година РУО – София-град поддържа регистър за дейности за квалификация на учителите, членовете на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-директорите за осигуряване на дейностите по безопасност на движението по пътищата на следния линк:

 

https://forms.gle/C25q3chxHsAGjqp58

 

Обръщам внимание за своевременно отразяване на дейностите за квалификация на учителите, членовете на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-директорите, не по-късно от 10-то число на следващия календарен месец от провеждането им. При отговорите на въпросите, за които нямате участници, следва да отбележите „0“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД