Попълване на свободни места по държавен план-прием в VIII клас след трети етап на класиране

Изх. № РУО1- 30082/05.08.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРИЕМАЩИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас отново обръщам внимание, че съгласно чл. 70, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование при попълване на свободните места по държавен план-прием след трети етап на класиране учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3, т.е. оригинал на свидетелство за основно образование и оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Напомням, че информацията, която публикувате на училищните сайтове, трябва да е коректна, т.е. да не противоречи на нормативните документи, действащи към момента, както и на заповеди и писма от началника на РУО – София-град.

Предвид динамиката, при изтегляне на документи и освобождаване на място при необходимост следва да определите нова дата за подаване на документи и класиране от училищната комисия. Информацията за това следва да оповестите на сайта на училището своевременно.

Моля за коректност и прецизност!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

ДИАНА ДЖАРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-710/25.07.2022 г.

на министъра на образованието и науката/