„Посланици на здравето“ 2023 г.

Изх. № РУО1-9839/06.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката с № 9105-54/05.04.2023 г., вх. № РУО1-9670/05.04.2023 г., Ви уведомявам, че Министерство на здравеопазването съвместно с  Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и горите, Регионален офис на СЗО в България и с Български младежки червен кръст организират Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“ 2023 г. Конкурсът е насочен към подкрепа на здравословния начин на живот, превенция на поведенческите рискови фактори за здравето и утвърждаване на здравословното хранене, засилването на физическата активност и преодоляване на злоупотребата с алкохол и тютюнопушене.

Всички материали за конкурса са публикувани на електронната страница на Министерство на образованието и науката в секция „Конкурси“.

Моля да сведете информацията за конкурса до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД