Последващо събитие на международния фестивал „Наука на сцената 2022“ на 30 септември и 1 октомври 2022 г. град Севлиево

Изх. № РУО1-34300/14.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-325/09.09.2022 г., вх. № РУО 1-33262/ 09.09.2022 г., Ви уведомявам, че ще се проведе последващо събитие на международния фестивал „Науката на сцената 2022“, което е под наслов „От учители за учители“, 30.09 – 01.10.2022 г., гр. Севлиево, област Габрово.

Проявата е част от европейската програма „Science on stage – Europe“ и има за цел да повиши нивото на преподаване на естествените науки – физика, астрономия, химия, биология, математика и информационни технологии (STEM), което води до едно по-добре научно образовано общество и насочва младите хора към кариери в науката, инженерите и технологичните дисциплини. Основната цел на форума е да даде възможност на учителите да обменят опит и преподавателски подходи, да популяризират помежду си съвременни научни постижения.

Европейските фестивали „Science on stage“ са в основата на международната мрежа и са отправните точки за широка гама от национални и международни последващи дейности.

Това е инициатива, която може да допринесе за повишаване на нивото на преподаване във всяко училище.

Приложение: Обява за последващо събитие на международния фестивал „Науката на сцената 2022“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД