Последователно спазване на стъпки при изпълнение на Дейност 1 от самостоятелни възложители на обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-30338/24.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ КАТО САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР  

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-30158/23.10.2019 г. за изпълнение на Дейност 1, съгласно Инструкция за изпълнение на дейностите по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам, че като самостоятелни възложители трябва последователно да спазвате следните стъпки:

1. Подаване на заявление от директора на училището/детската градина до началника на РУО за участие като самостоятелен възложител на краткосрочни обучения.

2. След като на училището/детската градина му се делигират права от РУО за самостоятелен възложител, следва да се регистрира в ел. платформа https://teachers.mon.bg/ като такъв. След което трябва да направи избор на изпълнител и да сключи договор между училището/детската градина (Възложител) и обучителната организация (Изпълнител) и да се попълнят всички необходими документи.

3. За авансово плащане в размер на 70% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика училището/детската градина – Възложителят следва да се изпрати заявка до ръководителя на проекта (на ел. адреси: [email protected][email protected][email protected][email protected]). (Обученията могат да започнат и преди получаване на трансфер за авансово плащане.)

4. След приключване на обучението в информационната платформа от Изпълнителя следва да бъдат качени удостоверенията и всички съпътстващи документи, доказващи проведеното обучение (коректно попълнени и съгласно образците).

5. След приключване на обучението училището/детската градина – Възложителят изпраща заявка до ръководителя на проекта (на ел. адреси: [email protected][email protected][email protected]) за окончателно плащане в размер на 30% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика.

Заявката се изпраща, само след като документите и удостоверенията са качени в информационната платформа от Изпълнителя (обучителната организация) и проверени от Възложителя (училище/детска градина).

6. Възложителят следва да извършва мониторинг на провеждащото се обучение и да има публичност (снимки от обучението, информация на сайта на училището или на информационната платформа по проекта).

7. Обученията могат да бъдат провеждани на територията на самото училище/детска градина, както и на територията на цялата страна.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД