Постановление № 100/08.06.2018 г., изменено с Постановление № 259/14.10.2019 г. на Министерски съвет

Изх. № РУО 1-28683/14.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Екип на „Посещаемо и безопасно училище“ с вх. № РУО 1-28459/13.10.2020 г., Ви уведомявам, че необхванатите деца и ученици на територията на област София-град към момента са 11900. От необхванатите към настоящия момент са приспаднати отбелязаните от екипите със статус „в чужбина”.

Напомням, че съгласно чл. 6, т. 7 от Постановление № 100/08.06.2018 г., изменено с Постановление № 259/14.10.2019 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, екипите за обхват до 30 ноември приоритетно прилагат мерки за: обхващане и записване на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани в детска градина или в първи клас; обхващане и включване на децата и учениците, посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през настоящата; обхващане и включване на децата и учениците, които са посещавали училище или детска градина, но са отпаднали през предходната учебна година.

В ИСРМ има функционална възможност да получите актуални данни на страница „Ученици“ като използвате филтрите за търсене по година на раждане и актуален статус.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-2316/12.10.2020 г.

на началника на РУО – София-град)