Постановление № 253 на МС от 10.09.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

Рег. № РУО1-25846/24.09.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

           

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-306/17.09.2020 г., вх. № РУО1-24881/17.09.2020 г., приложено Ви изпращам за сведение Постановление № 253 на МС от 10.09.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., в сила от 15.09.2020 г.

Приложение: Постановление № 253 на МС

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед на началника на РУО София-град с

№ РД 02 -2121/17.09.2020 г./