Постановление №100/08.06.2018 г. на Министерски съвет

Изх. №РУО1-39573/31.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-381/28.10.2022 г. с вх. №РУ01-39496/31.10.2022 г. Ви уведомявам, че данните към 15 септември от НЕИСПУО към ИСРМ са импортирани и е извършено сравняването с данните от ГРАО за идентифициране на децата и учениците, които са записани, не са записани или са отпаднали от образователната система.

Към 31.10.2022 г. според данните в Информационната система за работа по Механизма (ИСРМ) за София-град коефициентът на обхванатите ученици след завършен VII клас е 100%. Коефициентът на обхванатите 5-годишни деца – 83,13%, и на 6-годишните деца – 85,09%.

Броят на отпадналите подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици за София-град е 788, като 80 от тях са новоотпаднали.

Във връзка с първия отчет, който Министерството на образованието и науката ще представи пред Координационното звено за напредъка и активността на екипите по области, и с оглед Вашите отговорности по чл. 5, ал. 9 от ПМС №100/08.06.2018 г. е належащо дейностите да бъдат насочени към горепосочените групи деца и ученици.

Във фокуса на работата на екипа за обхват е и актуализиране на информацията в ИСРМ на децата със статус „в чужбина“ с оглед своевременно обхващане на всяко завърнало се в страната дете, както и за коректно определяне на коефициента на обхванатите, при изчисляването на който съгласно методиката се изключват децата със статус „в чужбина“.

Установените от екипите за обхват казуси и проблеми е необходимо да се обобщят и представят на ръководителите на екипите за обхват, за да бъдат поставени на вниманието на заседанията на областните координационни звена за обсъждане и съдействие от областните управители. Дейностите по обхващане и включване на децата и учениците в образователната система изискват обединяване на усилията на всички заинтересовани страни, ангажираност с проблемите за реализирането на ефективни мерки по компетентност.

Ефективният диалог и съвместните усилия на всички заинтересовани страни ще допринесат за подобряване работата на отговорните институции по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането на децата и учениците от образователната система.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД