Постановление №100/08.06.2018 г. на Министерски съвет

Изх. №РУО1-36456/30.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно чл. 6, т. 7 от Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в срок до 30.10.2022 г. следва да организирате обхващането и записването на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през настоящата; обхващането и включването на децата и учениците, които са посещавали училище или детска градина, но са отпаднали през предходната учебна година.

Съгласно чл. 6, т. 2 от Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в срок до 30.10.2022 г. ще бъдат импортирани данните към 15 септември от НЕИСПУО към ИСРМ и ще бъде извършено сравняването с данните от ГРАО за идентифициране на децата и учениците, които са записани, не са записани или са отпаднали от образователната система.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД