Постановление №166 на Министерския съвет от 30.07.2020 г.

Рег. № РУО1-21056/13.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И

ОБЩИНСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-262/06.08.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-20548/06.08.2020 г., приложено Ви изпращам за сведение Постановление №166 на Министерския съвет от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г. в сила от деня на обнародването.

 

Приложение:

  1. Постановление №166 на Министерския съвет от 30.07.2020 г.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1313/05.08.2020 г.

на министъра на образованието и науката/