Потвърждаване на данни, изпратени от АСП, за месец ноември 2023 г.

Изх. № РУО1-40372/14.12.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН – ЦИОО, вх. №РУО1-40365/14.12.2023 г., Ви уведомяваме, че данните за потвърждаване за месец НОЕМВРИ 2023 г., изпратени от АСП, са заредени в системата.

Срокът за потвърждаване е последния работен ден на месец декември – 29.12.2023 г.

Напомням, че при отказване от страна на институциите на прекратяването на семейното подпомагане поради:

  • отсъствия, трябва да се направи корекция на броя отсъствия на детето/ученика;
  • отписване, е необходимо да се провери дали е генерирано удостоверение за записване на детето/ученика и дали е разпределено в паралелка/група. Ако това не е направено, следва да се направи.

След обработване на данните, същите задължително се подписват с електронен подпис.

ВСИЧКИ институции да извършат проверка за наличие на данни за потвърждаване от АСП.

Моля детайлно да се запознаете с „Указания за потвърждаване на данни от АСП“

Забележка:  Указанието за работа при потвърждаването на данните е публикувано в раздела „Ръководства за работа с модули в НЕИСПУО“, подраздел „Деца и ученици“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД