Потвърждаване на данни, изпратени от АСП, за месец ноември 2022 г.

Изх. № РУО1-44564/22.12.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх.№44385/21.12.2022 г., Ви уведомява, че данните за потвърждаване за месец ноември 2022 г., изпратени от АСП, са заредени в системата.

Срокът за потвърждаване е 31.12.2022 г.

Напомням, че при отказване от страна на институциите на прекратяването на семейното подпомагане поради:

  • отсъствия, трябва да се направи корекция на броя отсъствия на детето/ученика;
  • отписване, е необходимо да се провери дали е генерирано удостоверение за записване на детето/ученика и дали е разпределено в паралелка/група. Ако това не е направено, следва да се направи.

Забележка:  Указанието за работа при потвърждаването на данните е публикувано в раздела „Ръководства за работа с модули в НЕИСПУО“, при спазване на писмо изх. № 9105-312/26.08.2022 г. на МОН.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД