Потвърждаване на заявеното участие в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО 1-4231/04.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ОСИГУРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОН с № 9105-42/03.02.2021 г., вх. № РУО 1-4231/04.02.2021 г. с молба да потвърдите заявеното участие в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Необходимо е да подчертаете вярното в приложените към писмото формуляри и да ги изпратите в сканиран вид, в срок до 05.02.2021 г., на ел. адрес: [email protected]

 

Приложение:

  1. Писмо на МОН, с вх. № РУО 1-4231/04.02.2021 г.
  2. Документи за потвърждаване – заявление, декларация
  3. Списък на ДГ и училища

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД