Потвърждаване на информацията за отсъствията в модул „Отсъствия“на НЕИСПУО

Изх. № РУО1- 33683/04.12.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо на заместник министъра на образованието и науката № 9105 420 .28.11.2019 г., е необходимо:

  1. Всеки месец постъпва информация за непотвърдени от детските градини и училищата данни от Агенцията за социално подпомагане, с които се: спират семейните помощи за деца. Предвид голямата социална значимост на прилаганата мярка, свързана с прекратяване на месечната помощ за една година на родителя за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна, при допуснати отсъствия повече от 3 дни за дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа без уважителна причина за ученик, директорите на детски градини и училища за точно и навременно подаване и потвърждаване на информацията.

При неспазване на срока или подаване на неточни данни на длъжностните лица ще се търси дисциплинарна отговорност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД