Потвърждаване на информацията за отсъствията в модул „Отсъствия“на НЕИСПУО

Изх. № РУО1-29416/15.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА  

ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с изменение и допълнение на  Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.08.2019 г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини, помощта се прекратява за една година.

Заповед за прекратяване на помощта се издава след потвърждаване на информацията от съответната детска градина или училище.

За ежемесечното потвърждаване на информацията, в модул „Отсъствия“на НЕИСПУО е създаден отделен раздел – „Потвърждаване информация от АСП“. Разделът ще бъде достъпен за училищата и детските градини след 16.10.2019 год., за потвърждаване на информацията за м. септември 2019 год.

За допълнителна информация по потвърждаването на информациятана 16.10.2019 год. от 10:30 часа ще бъде проведен уебинар за всички училища и детски градини.

Уебинарът ще бъде достъпен на адрес http://video.adminsoft.bg , като участниците могат да задават въпроси онлайн в чат. След приключване на уебинара, записът ще бъде на разположение за допълнителен преглед.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД