Потвърждаване на отсъствията към АСП в модул „Отсъствия“ и „Карантина“ за месец ноември

Изх. № РУО1- 41987/20.12.21г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо, вх. № РУО1 – 41825/17.12.2021г. Ви напомням, че данните за потвърждаване от страна на институциите за м. 11.2021 г. към АСП са заредени в:

 

  1. Модул „Отсъствия на децата и учениците“, раздел „Потвърждаване към АСП“.

Институциите са получили съобщения на електронните си пощи със срок за потвърждаване – 30.12.2021 г. вкл.

Съгласно писмо с изх. №9105-336/01.10.2019 г. на МОН, относно създаване на организация за коректно подаване на информация за отсъствията на децата и учениците от образователния процес в детските градини и в училищата:

Напомням, че когато институциите избират „Няма основание“ по причина допуснати отсъствия по неуважителни причини, следва задължително в раздел „Информация и корекции“ да извършат корекция на броя на отсъствията по неуважителни причини за м. ноември 2021 г. на съответното лице.

„Потвърдената информация се подава от ЦИОО към АСП. Тази информация се счита за окончателна, не подлежи на последващи корекции и месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, отпуснати по реда на чл. 7 от ЗСПД, на родители, чиито деца не посещават редовно часовете в детската градина и училище се прекратяват в срок до една година.“

„Отговорност за верността и навременното подаване на информацията носи директорът на образователната институция.“

 

  1. Модул за преминаване в ОРЕС/ПВРЕС/ПЛРРЕС, във връзка с извънредната епидемична обстановка на адрес – https://karantina.mon.bg.

От меню „Потвърждение АСП“ институциите следва за всяко дете/ученик да изберат статус „потвърждавам“ или „отказвам“ подадения от АСП брой дни на децата/учениците в среда от разстояние за месец ноември 2021 г. Статусът се отбелязва ежемесечно и се отнася само за децата/учениците, които са подадени от АСП за потвърждаване.

В случаите, в които е отбелязан статус „отказвам“ следва да бъдат попълнени съответния коригиран брой дни и бележки по корекцията.

Институциите НЕ СА ПОЛУЧИЛИ съобщения на електронните си пощи за потвърждаване в този модул.

Всички институции следва да проверят дали имат деца/ученици за потвърждаване на адрес – https://karantina.mon.bg .

Срокът за потвърждаване е 30.12.2021 г. вкл.

 

Д-РВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД