Потвърждаване на отсъствията към АСП за месец декември

Изх. № РУО1- 3314/27.01.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

                                                                                   

 

   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с постъпило писмо от Център за информационно осигуряване на образованието с вх. № РУО1 – 3257/26.01.2021 г. Ви уведомявам за следното:

  1. Данните подадени от Агенцията за социално подпомагане за ученици, на които предстои спиране на семейните  помощи за деца за месец декември вече са достъпни за потвърждаване и подписване от Вас в раздел „Потвърждения към АСП“ в Модул „Отсъствия на децата и учениците“ на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

Обръщам внимание, че потвърждаването трябва да се направи до 01.02.2021 г. (понеделник).

 

  1. Съгласно писмо с изх. №9105-336/01.10.2019 г. на МОН, относно създаване на организация за коректно подаване на информация за отсъствията на децата и учениците от образователния процес в детските градини и в училищата:

„Потвърдената информация се подава от ЦИОО към АСП. Тази информация се счита за окончателна, не подлежи на последващи корекции и месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, отпуснати по реда на чл. 7 от ЗСПД, на родители, чиито деца не посещават редовно часовете в детската градина и училище се прекратяват в срок до една година.“

Отговорност за верността и навременното подаване на информацията носи директорът на образователната институция.“

 

  1. От меню „Потвърждение АСП“ институциите следва за всяко дете/ученик да изберат статус „потвърждавам“ или „отказвам“ подадения от АСП брой дни на децата/учениците в среда от разстояние за месец декември. Статусът се отбелязва ежемесечно и се отнася само за децата/учениците, които са подадени от АСП за потвърждаване.

В случаите, в които е отбелязан статус „отказвам“ следва да бъдат попълнени съответния коригиран брой дни и бележки по корекцията. Обръщаме внимание, че дните в обучение от разстояние не могат да бъдат повече от учебните дни за съответния месец – в случая месец декември.

Институциите НЕ СА ПОЛУЧИЛИ съобщения на електронните си пощи за потвърждаване в този модул. Същата информация следва да се проследява и в модул „Отсъствия“

  1. Информирам Ви, че всички институции следва на адрес – https://karantina.mon.bg да проверят дали имат деца/ученици за потвърждаване.

Срокът за потвърждаване отново е 01.02.2021 г.

Директорът на образователната институция трябва да попълни модула за лицата в институциите, преминали в или излезли от карантина, на адрес  – https://karantina.mon.bg.

 

Съгласно писмо изх. №9105-322/30.09.2020 г. на МОН информацията в системата се съхранява в криптиран вид, който позволява само и единствено директорът (и/или управомощено от него лице) да вижда поименните данни. Същите не са достъпни за други административни служители. В този смисъл служителите на РУО – нямат достъп до Модул за лицата в институциите, преминали в или излезли от карантина, във връзка с извънредната епидемична обстановка.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД